Ýstanbul’un merkezi Taksim; Taksim’in merkezi, Taksim 360

Ýstanbul’un en kýymetli bölgesi Taksim’de, 165.000 m2 inþaat alaný üzerinde geliþtirilen, toplam 952 üniteden oluþan, 1000 araçlýk kapalý otoparký ileTaksim 360, rezidans, ofis, alýþveriþ sokaklarý ve tüm bu alanlara hizmet eden dinlenme, eðlence, fitness, spa vekapalý havuzu ile birlikte Türkiye’nin ilk ve en büyük kentsel yenileme projesidir. Taksim 360, Taksim de Ýstiklal caddesine yürüyüþ mesafesinde, boðaza inen geniþ bulvar boyunca uzanan 220mt’lik cephesiyle Ýstanbul’un tarihi, ticari ve sosyal hayatýnýn merkezinde yer almaktadýr.

Avrupa’nýn “En iyi Kentsel Yenileme” ödülüne sahip Taksim 360 ile kentin mimari ve tarihi dokusu korunurken, tüm binalar aslýna uygun þekilde yeniden yorumlanýyor.

Rezidanslarda yaþam…
Tarihin incelikli dokunuþlarýný, modern yaþamýn hayatý kolaylaþtýran hizmet ve teknolojileri ile bir arada yaþayabileceðiniz Taksim 360 rezidanslarýnda 34 m2’den 386 m2’ye kadar deðiþen büyüklükte; Ýstanbul’u ayaklarýnýzýn altýna seren geniþ teraslý penthouse’lardan, stüdyo, dubleks, ya da loft gibi farklý tipte 659 daire bulunuyor. VIP hizmetleri sunan kiþisel asistanlar, kesintisiz teknik destek, concierge, spa ,spor merkezi ,temizlik , güvenlik hizmetleri rezidans sakinlerinin 7/24 hizmetinde olacak.

Taksim 360 da ofisler…
Taksim 360, farklý kullaným alanlarýný bir arada bulundurmasýyla canlý ve hareketli sosyal yaþantýyý da beraberinde getirecek. Sadece ayrýcalýklý bir yaþam merkezi deðil, avantajlý bir yatýrým aracý da olacak. Taksim 360’ta yer alan 62m2’den 641 m2’ye deðiþen büyüklüklerde, toplam 128 ofis, keyifli ve verimli çalýþma ortamý düþünülerek tasarlandý. Þehrin merkezinde ve baðlantý yollarýna yakýn konumuyla prestijli bir ofis hayatý sunuyor.

Yaþayan sokaklar…
Taksim 360 projesinde yer alan, uzunluðu 1.4 km.’yi bulan trafiðe kapalý sokaklar, mimari yaklaþým ve peyzajýyla geleneksel ve modern yaþamý buluþturuyor. Beþiktaþ’ýn genç ve canlý dünyasý, Niþantaþý’nýn pýrýltýlý zarafeti, Ýstiklal caddesi’nin çok kültürlü yapýsý Taksim 360’ta hayat buluyor. Özel alýþveriþ sokaðý, dünyaca ünlü markalarý ile benzersiz bir alýþveriþ deneyimi sunuyor. Kafeler, dünya mutfaklarýndan örnekler sunan seçkin restoranlar, sanat galerileri ve eðlence, dinlenme, sanat ve kültürün bir arada bulunduðu Taksim 360, “Ýstanbul’u yaþamak” isteyenlerin yeni buluþma noktasý olacak. www.taksim360.com